Ardahan Devlet Hastanesi KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

İLAN
T.C.
ARDAHAN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Ardahan Devlet Hastanesi
KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI
Mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na (Ardahan Devlet Hastanesi’ne) verilen Sugöze Köyü, Şose üstü Ardahan adresindeki F49D10A pafta, 102 ada ve 50 parsel numaralı alan içerisindeki 63 m2’si kapalı ve 38 m2’si açık toplam 101 m2 kantin ve çay ocağı olarak kullanılacak alan için Ardahan Devlet Hastanesi Konferans Salonunda 20.04.2018 Cuma günü, TRT saati ile saat 13:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45., 46., 47. Ve 48. Maddeleri gereğince ( açık teklif usulü) esas alınarak sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. Söz konusu kiralama işinin tahmin edilen bedeli yıllık 115.000,00 TL olup, %3 (yüzdeüç) oranındaki geçici teminatı 3.450,00 TL’dir.
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin:
a) Oda sicil kayıt belgesini (Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge) vermeleri gereklidir.
b) Tebligat için adres beyanını (Nüfus Müdürlüğü’nden) vermeleri gereklidir.
c) Geçmişte kantin, çay ocağı, market, pastane veya lokanta işletmeciliği yaptığına dair çalıştığı kurumdan alacağı belgeyi ya da ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığından alacağı belgeyi ihale öncesinde ihale komisyonuna vermeleri gereklidir.
d) Geçici teminat tutarının Ardahan Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR480001200967800007000029 numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olmak şartı ile bankalardan alınmış geçici teminat mektubu getirmeleri gereklidir.
e) Türkiye’de yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi (ikametgah) getirmeleri gereklidir.
f) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi getirmeleri gereklidir.
g) Başkaları adına ihaleye katılacakların güncel geçerli noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli suretini getirmeleri gereklidir.
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi getirmeleri gereklidir.
i) Daha önce kantin kiralayıp kira borçlarını ödemeyenler ve kantin ihalesine katılıp teminatını yakanlar ihaleye katılamaz. Bu nedenle katılımcıların mali sicil kaydı getirmeleri gereklidir.
j) Yıllık kira bedelleri 4 (Dört) eşit taksitte, 3’er (Üçer) aylık dönemler haline ve her dönemin ilk 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak Ardahan Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR480001200967800007000029 numaralı hesabına Türk Lirası cinsinden ödenmesi gereken paranın yatırılması suretiyle ödenir. Ödenmediği durumda gecikilen her gün için gecikme faizi uygulanır. Bu gecikmenin 30 (Otuz) günü geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Kiracı bu nedenle uğrayacağı zarardan dolayı Kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.
k) Ağır hapis, 6 (altı) aydan fazla hapis veya “zimmet – ihtilas – irtikap – rüşvet – hırsızlık – dolandırıcılık – sahtecilik – inancı kötüye kullanma – dolanlı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalesine başvuruları kabul edilmez ve ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihaleye katılacak olanların adli sicil kaydı getirmeleri zorunludur.
İhale dokümanları (şartname, kira sözleşmesi) Hastanemiz satın alma biriminde görülerek incelenebilir. İhaleye iştirak edecek olanların 200 (İki yüz) TL şartname bedelini, Ardahan Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR480001200967800007000029 numaralı hesabına Türk Lirası olarak yatırmaları kaydıyla, dosya satın almaları zorunludur. Kira şartnamesini imzalamış olmaları mecburidir. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç ve benzerleri ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İsteklilerin, yukarıda istenen belgeleri ihale gün ve saatine kadar satın alma birimine sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
DUYURULUR

Uz.Dr. Sefa GÜL
Hastane Yöneticisi / Başhekim
İdarenin Adresi : 150 Yataklı Ardahan Devlet Hastanesi
Göle Yolu Üzeri Su Göze Mevkii / ARDAHAN
Tel : 0478 211 30 44
Fax : 0478 211 45 76

Yasal Uyarı: Yayınlanan haberlerin tüm hakları 23 Şubat Gazetesi Ardahan Haber'ya aittir. Kaynak gösterilse dahi haberlerin tamamı özel izin alınmadan kullanılmaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılan haberin aktif link verilerek kullanılabilir.
  • KULLANICI ve EDİTÖR GİRİŞİ
  • Facebook veya Twitter hesabınız ile güvenli ve hızlı bağlanabilirsiniz!
  • Gizlilik Sözleşmesi gereği kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  • Facebook ile Giriş Yap  
  • KULLANICI GİRİŞİ
  • Eğer Kayıtlı Kullanıcı Değilseniz KAYIT OL!