ARDAHAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DENETİM VE KONTROL ARACI, KİRALIK HİZMET ARACI VE JENERATÖRÜ İLE GÖLE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNİN ISITMA SİSTEMİ VE JENERATÖRÜ İÇİN 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI SGK ARDAHAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN
ARDAHAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DENETİM VE KONTROL ARACI, KİRALIK HİZMET ARACI VE JENERATÖRÜ İLE GÖLE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNİN ISITMA SİSTEMİ VE JENERATÖRÜ İÇİN 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI
SGK ARDAHAN İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ait denetim ve kontrol aracı, kiralık hizmet aracı ve jeneratörü ile Göle Sosyal Güvenlik Merkezinin ısıtma sistemi ve jeneratörü için 2019 yılı akaryakıt alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/384718
1-İdarenin
a) Adresi : YENİ MAH. KARS CAD. NO:39 75000 - ARDAHAN MERKEZ/ARDAHAN
b) Telefon ve faks numarası : 4782112803 - 4782116246
c) Elektronik Posta Adresi : ardahansgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 21.000 Litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü : Yeni Mah. Kars Caddesi No:39 Merkez/ARDAHAN 2- Göle Sosyal Güvenlik Merkezi : Kubilay Bey Mah. Kars Caddesi No:8 Göle/ARDAHAN
c) Teslim tarihi : 1- Hizmet araçları: Akaryakıt istasyonlarından yakıt fişlerine göre temin edilir. Eğer akaryakıt istasyonunun İl Müdürlüğü Hizmet binasına uzaklığı 7 km ve üzeri mesafede ise idarenin talebi doğrultusunda yüklenici akaryakıtı hizmet binasına getirmekle mükelleftir. 2- Jeneratörler: İl Müdürlüğümüz / Merkez Müdürlüğümüz personelinin hazır bulunduğu
durumda yüklenici jeneratör kapasitelerine göre partiler halinde teslim edecektir. 3- Göle SGMM Yakıt Tankı: Merkez Müdürlüğü personelinin hazır bulunduğu durumda yüklenici yakıt tankının kapasitesine göre partiler halinde teslim
edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yeni Mah. Kars Cad. No:39 Merkez ARDAHAN
b) Tarihi ve saati : 12.09.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliye enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Dağıtıcı Lisansı belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
b) İstekliye enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Bayilik Lisansı belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
İsteklilerce (a) ve (b) bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası nezdinde ki MOSİP tahsilat diğer tahsilatlar Saymanlık hesabına doküman bedeli yatırdıktan sonra ihale dokümanın görülebileceği adresten satın alınabilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi Kat: 1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan haberlerin tüm hakları 23 Şubat Gazetesi Ardahan Haber'ya aittir. Kaynak gösterilse dahi haberlerin tamamı özel izin alınmadan kullanılmaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılan haberin aktif link verilerek kullanılabilir.
  • KULLANICI ve EDİTÖR GİRİŞİ
  • Facebook veya Twitter hesabınız ile güvenli ve hızlı bağlanabilirsiniz!
  • Gizlilik Sözleşmesi gereği kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  • Facebook ile Giriş Yap  
  • KULLANICI GİRİŞİ
  • Eğer Kayıtlı Kullanıcı Değilseniz KAYIT OL!