İLAN Milli Egemenlik Parkı İçerisindeki Ahşap Kafe ve Çay Bahçesi 10 yıl Kiralama İhalesi İlanı ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İLAN
Milli Egemenlik Parkı İçerisindeki Ahşap Kafe ve Çay Bahçesi 10 yıl Kiralama İhalesi İlanı ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
1. Mülkiyeti Belediyemize, Ardahan ili, Merkez ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 278 Ada 1 Parsel Pafta 30I3C4 Milli Egemenlik Parkının İçerisinde Bulunan Milli Egemenlik Çay Bahçesi 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.
a) Muhammel Bedel (KDV%18 hariç) ve Geçici Teminat;
Sıra No Kira Konusu Süre Yıllık Kira Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli
1 10 yıl 120.000,00TL 1.200.000,00TL 36.000,00TL

 

b) İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No.27/ Merkez /ARDAHAN
2. İhale Tarih ve Saati: 10/EYLÜL/2020 Perşembe günü saat 14:00’e
3. İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi,
b) Noterden onaylı imza beyannamesi,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden itibariyle alınmış olacak)
e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanarak kaşelenmesi şarttır.)
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu
g) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu,
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler Kanuni ikametgâhı olması,
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi: tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı veya noter tarafından tasdikli belge
b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden itibariyle alınmış olacak)
e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanarak kaşelenmesi şarttır.)
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu
g) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri (teklif mektubu, şartname ödendiğine ilişkin makbuz ve geçici teminata ilişkin belgelerin tek sunulması gerekir. yeterlidir.) ve Ortak Girişim Beyannamesi sunmak zorundadır.
5. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Ardahan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminden 500,00TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınacaktır.
6. İstekliler teklif zarfını İhale Birimine en geç 10/EYLÜL/2020 Perşembe günü saat 14:00’e kadar teslim etmesi gerekmektedir.
7. Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan KDV, sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi, resim ve harç giderleri vb. tüm masraflar kiracıya aittir.
8. Posta ve kargo yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan haberlerin tüm hakları 23 Şubat Gazetesi Ardahan Haber'ya aittir. Kaynak gösterilse dahi haberlerin tamamı özel izin alınmadan kullanılmaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılan haberin aktif link verilerek kullanılabilir.
  • KULLANICI ve EDİTÖR GİRİŞİ
  • Facebook veya Twitter hesabınız ile güvenli ve hızlı bağlanabilirsiniz!
  • Gizlilik Sözleşmesi gereği kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  • Facebook ile Giriş Yap  
  • KULLANICI GİRİŞİ
  • Eğer Kayıtlı Kullanıcı Değilseniz KAYIT OL!